WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Piłki Ręcznej PABIKS FormauDyBy Pabianice zwołuje na dzień 13 czerwca 2019r. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia PABIKS FormauDyBy Pabianice.
Miejsce zebrania: Sala Konferencyjna MOSiR w Pabianicach, ul. Grota Roweckiego 3.
Godzina zebrania: I termin – 18.00; II termin – 18.20
Porządek obrad:

1.       Otwarcie zebrania

2.       Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3.       Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.       Wybór Prezydium Zebrania – Sekretarza i Członka

5.       Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

6.       Przedstawienie sprawozdania Prezesa Stowarzyszenia z działalności w upływającej kadencji

7.       Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

8.       Glosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi

9.       Wybór Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

10.   Wybór pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §1  statutu Stowarzyszenia – zmiana nazwy Stowarzyszenia.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §18 i §19  statutu Stowarzyszenia – zmiana kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia w sprawie zatwierdzania bilansów i sprawozdań

13.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §23 statutu Stowarzyszenia – zmiana sposobu reprezentowania Stowarzyszenia.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 (01.01 – 31.12.2018)

15. Wolne wnioski

16.   Zakończenie zebrania

Zapraszamy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *